Kサイト

5区画 (K-1・K-2・K-3・K-4・K-5)

※以前のキャンプ場広場(Gサイト)を再整備しました。
※オートキャンプ可 ※水場なし(整備中)

2021年10月17日